Historie sboru

První požár, který se zachoval v paměti našich občanů a byl zaznamenán I v historických dokladech z doby zakládajících členů pana Františka Tichého řídícího učitele a starosty obce pana Josefa Dezorta, vypukl v měsíci červenci r. 1838 v čp. 36. V kronice se uvádí „Bylo to právě v den prokopské pouti, kdy téměř všechen lid byl shromážděn v kostele. Kněz pan Kodýtek ustal pojednou v kázání, neboť viděl oknem z kazatelny , že někde hoří. Vyzval lid, aby klidně vyšel z kostela, a tím zabránil panice. Při tomto požáru shořely 4 usedlosti čp. 36,37,38,39 „.

V době před založením sboru starali se o hašení požárů občané sami. Přispěchali vždy ve velkém počtu a řízeni povely pana starosty pomáhali ohroženým sousedům, kde bylo potřeba. Bylo jen velmi málo těch, kteří se nečinně dívali.

Jedním z největších požárů, o kterém se můžeme dočíst v obecních kronikách, byl požár v r. 1861. Vyhořelo tehdy 21 popisných čísel. Domy stály v těsné blízkosti, většinou kryty došky a ještě foukal nepříjemně silný vítr. Všechny budovy hořely najednou, a tak dojem, který tento požár zanechal v našich občanech a hlavně u naší tehdejší obecní reprezentace byl značný. Jak uvádí kronika v celé obci se nenašlo žádné hasičské náčiní a při hašení panoval velký zmatek. O tomto požáru se udržela následující pověrečná, ale dosti zajímavá historka. Když bylo všech 21 popisných čísel v jednom plameni, tu na jednom místě při č. 90 stála stodola úplně dřevěná, krytá došky a přece nechytla, což bylo považováno za zázrak. Teprve potom si vzpomněl tehdejší majitel p. Prošek, že před několika lety nechal přespat v té stodole cikány. Vypravovalo se o tom následující: V noci, když se probudil vyšel ven a vidí, že se ve stodole svítí. Jde tedy ke stodole v úmyslu to zakázat. Jaké však bylo jeho překvapení, když uviděl, že cikáni mají uprostřed mlatu rozdělaný oheň a ohřívají se. Na jeho důrazný rozkaz, aby oheň ihned uhasili, vstala stará cikánka a pravila: „Pantatínku, nic se nebojte, nic se Vám nestane a pamatujte si, že ta stodola Vám nikdy nevyhoří, i kdyby v ohni stála“. Rozumí se, že po tomto vyprávění všechen lid šmahem uvěřil, že cikáni byli toho příčinou, že ta stodola je v kouzelné moci, a proto ač v takovém nebezpečí byla, přece obstála.

V důsledku tohoto velkého požáru hned v r. 1862 obec zakoupila čtyřkolovou jednoproudní stříkačku se sací rourou, několik hasičských košíků, dva dlouhé žebříky a jeden trhací hák. O stav stříkačky se starali místní občané, kteří se nepravidelně střídali. Nejčastěji měl stříkačku na starosti místní kovář Jan Čermák z čp. 98, který byl s její obsluhou seznámen. Ten ovšem úkol na sebe jen přijal, ve skutečnosti měl jiné starosti, a o stříkačku se nestaral nikdo – vždyť byla nová. A tak se stalo, že když byla potřeba při požáru domu č.18, vůbec se jí nepodařilo uvést do chodu. Společně s čp. 18 vyhořel i dům čp.17. Při dalším velkém požáru, a to domu čp. 127 a stodol u čp. 155 a 75 dalo velkou práci stříkačku použít. Teprve po požáru domu čp. 193 v r. 1880, který zničil zároveň domy čp. 141,142 a 162 a kdy uviděl chyňavští občané poprvé perfektní zásah vycvičeného sboru dobrovolných hasičů z Unhoště, vyzval tehdejší starosta obce, pan Josef Dezort, občany Chyňavy k založení vlastního hasičského sboru. Tato myšlenka ho neopustila, a tak na 10. prosince 1881 svolal starosta schůzi těch, kteří by chtěli vstoupit do sboru. Přihlásilo se 29 občanů. Byl zvolen pětičlenný přípravný výbor (komité) v tomto složení: Josef Dezort, Josef Tyburec, Jan Novák, Václav Novák a Josef Lepič. Výbor měl zpracovat stanovy sboru a jako vzor mu posloužily stanovy zapůjčené ochotně sborem z Unhoště. Vypracované stanovy byly schváleny na schůzi obecního výboru dne 6. ledna 1882 a ihned byly odeslány ke konečnému ověření k vysokému c.k. místodržitelství, jež je svým výnosem ze dne 1. března 1882 schválilo.

První valná hromada našeho hasičského sboru se konala 10. dubna 1882 za účasti 34 členů. Předsedou sboru byl zvolen starosta obce Josef Dezort, jeho náměstkem Václav Novák, prvním velitelem Jan Novák a jeho náměstkem František Fencl. Pokladníkem byl František Tichý. Důvěrníky správní rady byly zvoleni pánové Josef Lepič, František Pavlíček, František Horák, František Holeček, Václav Jupa a František Lepič. Dále byli členové rozděleny do čtyř odborů. Členové prvního odboru si zvolili za velitele Prokopa Vokouna, druhý odbor Josefa Pelce, třetí odbor Josefa Proška a čtvrtý odbor Antonína Holečka. Na této valné hromadě byly stanoveny příspěvky pro přispívající členy 2 zlaté ročně.

V měsíci květnu 1882 bylo pro sbor zhotoveno 24 kusů hasičských obleků po 4 zlatých 95 kr. Dále byly objednány helmy, pasy a sekyrky, celkem za 70 zlatých a 34 kr. Věci byly zakoupeny částečně z peněz sboru a částečně od ctěné obce Chyňava, která počínaje r. 1882 podporuje hasičský sbor příspěvkem 100 zlatých ročně. Na žádost podanou Jeho Jasnosti knížeti Emilu z Furstenberků obdržel sbor 50 zlatých. Téhož roku se sbor přihlásil k jednotě župy Podkožovské – Ždár a k Zemskému ústředí Království Českého. Koncem roku měl sbor 38 členů činných a 20 přispívajících.

Vážení přátelé, slyšeli jste jména těch, kteří se zlatým písmem zapsali do dějin požární ochrany a postavili první základy nejstarší společenské organizace v naší obci – hasičského sboru v Chyňavě.

Roku 1882 a založení sboru jsme ve zprávě věnovali větší prostor a nyní již budeme postupovat rok za rokem mnohem rychleji
Rok 1883

Byl založen podpůrný fond pro členy hasičského sboru a byly stanoveny příspěvky do tohoto fondu na 40 kr. ročně. Za odstupujícího člena výboru pana Václava Jupu byl zvolen do výboru pan František Štefl. Starosta obce pan Josef Dezort, byl jmenován čestným členem sboru. Dále byl čestným členem sboru jmenován pan Jan Stádník, unhoštský velitel, který naše členy bezplatně vycvičil. Na školní zahradě byla vystavena kolna na hasičské nářadí.
Rok 1884

Po necelých dvou letech činnosti umírá starosta obce, předseda sboru a čestný člen pan Josef Dezort. Na jeho místo je zvolen Josef Tyburec. Tento rok se také vzdal funkce ve sboru náměstek velitele František Fencl a jeho funkci převzal pan Josef Pelc. Sbor se zúčastnil 2. župního sjezdu v Kladně.
Rok 1885

26. března vypukl požár ve stodole Václava Jupy, čp. 42 a rozšířil se ještě před příjezdem hasičů na stodolu u čp. 104. Dalšímu šíření požáru bylo sborem zamezeno. Pan Václav Holeček věnoval hasičskému sboru za uchránění jeho stodoly 15 zlatých. 19. dubna se konala valná hromada při které byl výbor doplněn o dva nové členy, pana Františka Tichého a učitele Václava Mouchu. 17. října vyjel sbor k požáru do Unhoště. Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Bratronicích.
Rok 1886

13. května v půl 12-té vznikl požár v čp. 32 u Antonína Hoffmana, který zachvátil i dům čp. 31 Jana Husáka. Sbor úspěšně zasáhl a ku pomoci přijeli i občané Železné se stříkačkou. Pojišťovna Slávie darovala sboru za účinný zásah 20 zlatých. V tomto roce byla nákladem obce postavena hasičská zbrojnice. Župní sjezd se konal v Kamenných Žehrovicích.
Rok 1887

Sbor obdržel od zemského fondu pro věcné podpory 100 zlatých na zakoupení hadic. Župní sjezd byl ve spojených obcí Pchery – Humny – Saky.
Rok 1888

16. května ve čtvrt na 3 ráno vypukl požár v domě pana Václava Nováka čp. 134, který se rozšířil i na číslo 136 Josefa Neuberta a číslo 171 Františka Tyburce. Za zachránění sousedních budov dostal sbor od pojišťovny Slávie 10 zl. od Fénixu 10 zl. a od Aziendy 5 zl. Byla zakoupena nová stříkačka od firmy Smékal za 500 zlatých na čtyři roční splátky. V tomto roce se konal župní sjezd zde v Chyňavě. Zúčastnilo se ho 219 zástupců 16 sousedních sborů a 15 členů spolku vysloužilců ze Staré Huti.
Rok 1889

16. června udeřil blesk do věže kostela, projel několikrát stropem a ožehl pozlacené předměty. 23. listopadu ráno, vypukl požár v plné stodole Václava Holečka čp. 43 a jelikož se v okolí požářiště našly doutnáky, předpokládalo se, že požár byl založen úmyslně. Sboru se podařilo s největším úsilím zachránit sousední stodolu velitele Jana Nováka. Za tento zásah sbor nedostal nic – jednalo se o úmyslný požár.
Rok 1890

19. února vznikl požár v čp. 104 Václava Jupy. 17. dubna udeřil blesk do kostela znovu, ale nezpůsobil žádnou škodu. 16. května 1890 začalo hořet ve stodole Prokopa Husáka čp. 49. Protože sbor měl v té době zrovna cvičení v obci byl na místě okamžitě a stodolu uchránil. Bylo zakoupeno 21 cvičných stejnokrojů. Župní sjezd byl tento rok ve Lhotě
Rok 1891

4. března vyjel sbor k požáru do Malých Přílep ( u Špačků) a 2. září do Železné, kde svou účelnou prací povzbudil železenské občany k založení sboru vlastního. 20 členů sboru se zúčastnilo všehasičského sjezdu v Praze a slavné jubilejní výstavy. Náklady na cestu do Prahy byly hrazeny ze spolkové pokladny.
Rok 1892 – 10. výročí založení sboru.

Oslavy probíhaly 6. června. Začaly mší svatou v místním kostele, které se zúčastnil celý sbor. Následovala slavnostní valná hromada, na které byla čtena zpráva za 10 let trvání sboru. Na oslavy přijeli hasiči z Vráže, z Loděnic a členové spolku vojenských vysloužilců.
Rok 1893

1. ledna byla valná hromada sboru, na které byl zvolen nový výbor.Župní sjezd byl v tomto roce v Malých Číčovicích.
Rok 1894

V tomto roce sbor čítal 2 čestné, 39 činných a 30 přispívajících členů. Dne 17. července se sbor zúčastnil župního sjezdu ve Družci.
Rok 1895

Byly provedeny nové volby. Předsedou sboru byl zvolen pan Václav Novák, který vystřídal pana Josefa Lepiče. Byla zavedena jednací kniha a knihy protokolů.
Rok 1896

16. května vyjel sbor k požáru stodoly pana Františka Kšíra do Libečova. Člen sboru Jan Stryal utrpěl při zásahu lehké zranění a dostal od zemského fondu 14 zl. podpory.
Rok 1897

Zemřel čestný člen sboru, Jan Stádník z Unhoště, který náš sbor zdarma cvičil. Jeho pohřbu se zúčastnila početná deputace.
Rok 1898

Z obce se odstěhoval jednatel pan Jan Horák a na jeho místo byl zvolen Jan Martínek. Do výboru byl povolán náhradník Emanuel Zarda.
Rok 1899

Sbor obdržel od zemského fondu pro věcné podpory 50 zl. za které byly nakoupeny hadice.
Rok 1900

26. června vyjel sbor k likvidaci požáru na Podkozí – bez bližšího určení.
Rok 1901

V mimořádných volbách byl vyměněn předseda sboru. Pana Václava Nováka nahradil Václav Dezort a byl i doplněn výbor sboru.
Rok 1902 – 20. výročí založení sboru

Na 6. dubna byla svolána mimořádná valná hromada, na které rezignoval předseda Václav Dezort. Nahradil ho pan Josef Pelc starší. Dne 7. září se konaly oslavy 20 let založení sboru, kterých se zúčastnili členové sousedních sborů z Horního Bezděkova, Kladna, Svárova, Nenačovic a Staré Huti. Náš sbor provedl ukázkové cvičení po jehož skončení obecní zastupitelstvo zastoupené starostou obce vyznamenalo šest činných členů pamětními stříbrnými medailemi. 8. října 1902 vypukl požár v čp. 99 a rozšířil se na čp. 66. k hašení se dostavily sbory z Libečova, z Podkozí, z Malých Přílep, ze Železné, ze Svárova a tovární sbor ze Staré Huti. Za zachráněné okolní domy obdržel náš sbor od pojišťovny Slávie 50 Kč.
Rok 1903

Byla uspořádána společně s tělocvičnou jednotou sokolskou oslava mistra Jana Husa. 6. srpna 1903 provedl zemský dozorce Ferdinand Topinka přehlídku sboru a za dobrou připravenost k výjezdu dostal sbor příspěvek 80 Kč. 9. září vyjeli naši hasiči k požáru do Nové Huti. A v tomto roce byla též vysvěcena libečovská stříkačka, která je zde dnes vystavena před touto budovou.
Rok 1904

Obecní výbor zakoupil pro každý dům s popisným číslem po jednom výtisku požárního řádu a 4 tabulky pro označení požární přípřeže. K požáru vyjel sbor 2x a to 15. srpna do Červeného Újezda a 9. září do Malých Kyšic.
Rok 1905

Dne 17. května byl sbor se stříkačkou a 16-ti členy u požáru v Libečově a dne 2. června u požáru v Chyňavě u Vojtěcha Kšíra čp. 27. 2. července hořelo na Výrovém kopci v dřevíčském polesí a za tento zásah dostal náš sbor písemné poděkování od knížete Fúrstenberka. 22.července 1905 shořel stoh slámy pana Němce, ale vedle stojící stoh pana Františka Hejného byl uchráněn.
Rok 1906

Dne 22. dubna se při divadelním představení vzňalo jeviště od lampy, ale za pomoci berlových stříkaček byl požár zlikvidován a představení se v klidu dohrálo. Dne 25. září chytily sýpky u čp. 21 pana Antonína Proška. K požáru přijely kromě sboru místního i sbory ze Železné a z Libečova.
Rok 1907 – 25. výročí založení sboru

V rámci oslav proběhlo ukázkové okrskové cvičení za spolupráce sborů z Libečova, z Podkozí, ze Železné a z Malých Přílep. Po cvičení promluvil župní dozorce František Markup o historii hasičství a poděkoval přítomným zástupcům obce za hmotnou pomoc sboru. Potom promluvil ke sboru student Václav Novák krátkou, ale vřelou řečí. 10. srpna udeřil blesk do usedlosti Karla Motla. Shořely stáje a kolna – obytné stavení bylo uchráněno. Dva členové sboru František Prošek a Josef Čermák byli lehce zraněni. Další požár v tomto roce byl dne 1. září v PodkozL Zde byl též lehce zraněn náš člen Josef Bobek. Všem se dostalo podpory z osobního fondu.
Rok 1908

12. července vyjel sbor opět k požáru do knížecích lesů. Tentokrát na nižborsko do lesa zvaného „V Nebi“. Bylo to ve stejný den co se konal župní sjezd v Doksech. 18. srpna hořelo na Podkozí u pana Vlčka v čp. 117. Zde se vyznamenal náš člen Karel Kyndl, který svým zásahem zachránil již chytající stodolu pana Václava Hrudky. Velitel Jan Novák byl za svou 25-ti letou činnost na návrh předsedy sboru jmenován čestným členem.
Rok 1909

V tomto roce byla odbývána župní škola v Jenči, kterou absolvovalo 5 členů sboru. Župního sjezdu v Pleteném Újezdě se sbor zúčastnil početnou delegací.
Rok 1910

8. července vyjel sbor k požáru v chyňavské cihelně čp. 240 a 26. července k požáru do Nové Huti. 25. prosince se konala valná hromada sboru při níž byly provedeny volby, ale k žádným změnám ve funkcích nedošlo. Tento rok sehrál sbor s velkým úspěchem divadelní představení“ Karel Havlíček Borovský „.
Rok 1911

Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Malých Přílepech a župního cvičení v Hořelici.
Rok 1912 – 30. výročí založení sboru

Sbor zakoupil se svolením obecního úřadu novou dvouproudní stříkačku za 2.300,Kč a obdržel z věcného fondu 110 Kč na hadice. Dne 26. srpna o druhé hodině ranní byl sbor povolán k požáru stodoly pana Bradeckého do Libečova. Oslavy založení se konaly 22. září. Byl vydán pamětní spis pojednávající společně o škole a o obecní kronice. Na oslavy přijeli zástupci 9 sousedních sborů vedených župním dozorcem panem Markupem. Ke konci roku měl sbor 62 členů.
Rok 1913

Byly sehrány tři divadelní představení a to: Chudý písničkář, Na statku a v chaloupce a Cikánština pomsta. Okrskové cvičení se konalo v Libečově.
Rok 1914

V tomto roce se konaly jen 3 výborové schůze, župní sjezd byl v Hřebči. Ke konci roku vypukla 1. světová válka, která přinesla lidem moc utrpení. Na frontu bylo povoláno mnoho našich mladých mužů. Život ve sboru se na 4 roky zastavil. Po dobu válečnou byla technika udržována, aby v případě potřeby mohla zasáhnout, ale nezachovaly se o tom v jednatelských knihách žádné zprávy. Sbor ztratil v této válce 4 činné členy: Jaroslava Machulku, Václava Lišku, Antonína Čermáka a Václava Pytlíka.
Rok 1919

Sbor vstoupil s chutí do budování nové Československé republiky i do budování hasičstva. Už na 26. dubna byla svolána valná hromada, na které byli zvolen nový výbor. Předsedou se stal František Stádník, jeho zástupcem Jan Martínek, velitelem Jan Novák, jeho náměstkem Antonín Štorek, jednatelem František Hamouz a pokladníkem František Hakl.: Za členy výboru byli zvoleni František Lepič, Karel Čermák, Václav Holeček, Josef Bobek a Václav Machulka. Náhradníky pak Josef Hrudka, Jan Strial, František Čermák a Václav Kubásek. Sbor ke konci roku čítal 66 členů.
Rok 1920

Zemřel zakládající člen sboru, čestný člen a jeho velitel pan Jan Novák. Pan Novák byl velitelem plných 38 let. Ve stejném roce zemřel i řídící učitel pan Emil Píša. Bylo sehráno divadelní představení „Bílá myška“. Župní sjezd byl v Braškově. 25. prosince byla na valné hromadě provedena volba nového velitele. Na dobu jednoho roku se jím stal syn bývalého velitele Bedřich.
Rok 1921

Župní sjezd se konal v Malých Přílepech a členové sboru se ho zúčastnili ve služebních stejnokrojích. Z rozhodnutí výboru prodal sbor ve veřejné dražbě voznici na vodu, podvozek od stříkačky a naviják. Bylo takto získáno 731,- Kč. Velitelem sboru byl zvolen Jaroslav Štorek, jeho náměstkem Jan Klenovec.
Rok 1922

14. a 21. května se konala župní škola v Úhonicích, které se zúčastnil velitel Jaroslav Štorek a podvelitel Jan Klenovec. Jan Klenovec, ale brzy složil funkci a tak byl na jeho místo zvolen pan Václav Babyka. Župní cvičení bylo v tomto roce v Libečově.
Rok 1923

Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Makotřasích. Výborové schůze byly konány pravidelně a na jedné z nich bylo věnováno z pokladny nejstaršímu členovi sboru panu Josefu Hrudkovi 50,- Kč .
Rok 1924

Velitelem sboru se stává, a jak později zjistíme na dobu dlouhých 22 let pan Václav Bauer Sbor sehrál divadelní představení „Za vlast“ a zúčastnil se Župního sjezdu v Podkozí.
Rok 1925

Sbor účinně zasáhl při požáru u Mráčků v Železné, zúčastnil se okrskového cvičení ve Velkém Přítočně a župních cvičení v Braškově a v Nové Huti.
Rok 1926

31. května zapálil blesk obytné stavení pana Františka Proška, ale rychlým zásahem sboru byl požár brzy lokalizován. V následujících dnech a týdnech prožívala Chyňava peklo. V krátké době vzniklo několik požárů, pravděpodobně úmyslně založených. 25. června o půl čtvrté ráno to byla stodola pana Jana Kšíra čp. 91. Od ní se požár rozšířil na stodoly p. Hnídka, p. Stádníka a p. Kohoutové. K hašení stodol a k ochraně sousedních budov přijeli hasiči z Libečova, ze Železné, z Pokozí a z Velkých Kyšic. 18. července hořelo opět a to u p. Antonína Babyky. Koncem roku měl už sbor 81 členů.
Rok 1927

Při oslavě 45. let trvání sboru byla otevřena nová hasičská zbrojnice. Přijelo 30 sborů jejichž členové shlédli okrskové cvičení. Tehdejší okrsek tvořily sbory – Chyňava, Libečov, Železná, Nenačovice, Malé Přílepy a Podkozí. Sbor vyslal své zástupce na všeslovanský sjezd konaný v Praze.
Rok 1928

Dne 9. dubna večer vyhořel do základů mlýn pana Václava Šmída. Při jízdě k požáru utrpěl úraz pan Jan Klenovec, kterému se dostalo náležité podpory od hasičského ústředí. 23. května se sbor zúčastnil hašení požáru vzniklého od blesku v Malých Přílepech. Dne 8. prosince hořela pila v Nové Huti. V silném mrazu zamrzala voda v hadicích, a to ztěžovalo hašení požáru, který se rychle rozšířil. Spolehlivě dodávala vodu pouze motorová stříkačka berounských hasičů.
Rok 1929

Okrskové cvičení se v tomto roce konalo v Libečově a župní sjezd v Malém Přítočně.
Rok 1930

Okrsková cvičení byly konána dvě a to v Chrustenicích a v Podkozí. Župní sjezd byl v Makotřasích. Dne 17. dubna vypukl požár ve stodole pana Jaroslava Štorka a rozšířil se na sousední stodolu pana Antonína Tůmy. V silném západním větru byla ohrožena i stodola pana Čermáka, ale ta byla uchráněna ačkoliv měla doškovou střechu. 22. prosince hořelo u p. Aloise Marxe a jeho souseda p. Josefa Jungmanna. Na valné hromadě sboru došlo při řádné volbě k několika změnám ve výboru. Starostou sboru se stal pan Jaroslav Náprstek, který vystřídal pana Františka Stádníka. Jeho náměstkem pak byl zvolen pan Oktavián Hausler.
Rok 1931

Toho roku sbor vyjel dvakrát. Poprvé 6. července, když blesk udeřil do domku pana Josefa Jupy. Syna mu zabil a všechny okolo stojící omráčil. Po druhé vyjel sbor na Podkozí k požáru domu u Bartošů.
Rok 1932 – 50. výročí založení sboru

Oslavy se vydařily, už proto, že slavnostní valné hromady se zúčastnili zástupci 33 sborů. Hlavní projev přednesl tehdejší starosta obce pan Josef Krob. Během roku se do sboru přihlásilo 8 mladých členů. Při slavnosti bylo 13 členů sboru vyznamenáno různými medailemi.
Rok 1933

Sbor zasahoval při požáru stodoly pana Kučery v Malých Přílepech. Zemřeli tři členové sboru a to panové Emanuel Zarda, Karel Kyndl a Antonín Šíma.
Rok 1934

Zástupci sboru se zúčastnili oslav 50 let trvání župy Podkožovské – Žďár v Unhošti a oslav založení sboru ve Lhotce. Okrsková cvičení proběhla v Železné a v Chrustenicích.
Rok 1935

Vyhořely stodoly pana Stanislava Kroba a pana Antonína Jupy. Velitel sboru pan Václav Bauer po prvé navrhl zakoupit motorovou stříkačku, ale ve sboru na jeho návrh nebyl jednotný názor. Okrskové cvičení bylo v Malých Přílepech a župní sjezd ve Velkých Kyšicích. Sbor sehrál divadelní představení“ Hvězda veletrhu“.
Rok 1936

Sbor poslal svou deputaci na slavnosti do Libečova a Malých Kyšic. Župní sjezd se konal v Dušníkách.
Rok 1937

Naši zástupci byli přizváni ke spolupráci na Krajinský sjezd v Unhošti. V roce 1937 zemřeli členové Antonín Procházka, Josef Franc a Josef Bobek.
Rok 1938

Byla sestavena komise ve složení František Hakl, Jaroslav Náprstek, Josef Čermák a Václav Bauer, aby se vrátila k návrhu velitele z roku 1935 na zakoupení motorové stříkačky. V obci byla provedena sbírka a obchodní zástupci firem Stratílek, Smékal a Mára byly požádáni o předvedení strojů. Po prezentaci firem bylo rozhodnuto jednat se zástupcem firmy Mára.
Rok 1939

V obci hořelo dvakrát. Nejdříve shořel od vadného komína do základů dům paní Tománkové, potom hořela kolna u pana Antonína Sojky. Tuto kolnu se podařilo zachránit. Byla zakoupena vybraná první motorová stříkačka Mára z lázní Poděbrad za 32 500,- Kčs. Vedle daru 3.000,- Kč, který dala místní Kampelička, poskytla sboru též velmi levný úvěr. Dalších 600,- Kč věnovala Baráčnická obec a 5.000,- Kč poskytlo hasičské ústředí. Vznik protektorátu postihl náš sbor především organizačně. Byly vydány nové zákony a nařízení. Směli se konat jen technické porady, práce se pozastavila, ale stroje se udržovaly, aby mohly v případě potřeby zasáhnout. Sbor se odmlčel………
Rok 1944

Došlo k hromadnému zatýkání ve vedení Ústředního výboru zemské hasičské jednoty, jejíž členem byl i náš velitel Václav Bauer. Velitel župy Jánský byl také zatčen a tak jeho funkci musel převzít jeho náměstek Bauer. Bylo zatčeno a v Terezíně popraveno 43 funkcionářů. Po osvobození se sbor začal konsolidovat a vracet ke své práci.
Rok 1946

Zemřel pan František Stádník, který byl v letech 1919 až 1930 starostou sboru. Velitel Václav Bauer se zřekl funkce velitele a byl zvolen předsedou místní hasičské jednoty. Velitelem se stal na dobu 8 let pan Josef Holeček.
Rok 1947

15. června se konala oslava 65 – ti letého založení sboru, které se zúčastnili zástupci 7 okolních sborů a mnoho našich občanů.
Rok 1948

Došlo k politickým změnám a následně i k reorganizaci okresů. My jsme jako okrajový sbor okresu Kladno byly přiděleni po zrušení okresu Hořovice k okresu berounskému. Změna byla nařízena a to je na dobrovolné činnosti vždy znát. Jelikož pan Bauer zůstal nadále členem župního výboru a dobře se znal s panem Kohoutem, předsedou župy Berounské požádal, aby oslava 50 let založení župy, která připadla na rok 1949 byla přidělena právě Chyňavě. Žádosti bylo vyhověno.
Rok 1949

Veškerá aktivita sboru byla věnována přípravě oslavy 50 ti let župy Berounské. Termín oslavy byl určen na 2. října 1949. Do Chyňavy se sjeli zástupci 4 okresů a okresních národních výborů. Bylo zde 41 sborů se 335 muži, 30 ženami a 12 žáky. Slavnost byla ukázková a zůstala dlouho v paměti našich občanů.
Rok 1950

o žních sbor postavil 65 hlídek a bylo provedeno poplachové cvičení.
Rok 1951

Sbor vyjel k jednomu lesnímu požáru a dostavil se na cvičení do obcí Mořina, Nový Jáchymov a Králův Dvůr.
Rok 1952

Byly zakoupeny nové hadice, 5 sekyrek a 5 opasků. Na okresní konferenci byli vysláni zástupci sboru pánové Václav Bauer a Josef Bobek. Začaly se provádět preventivní prohlídky u domů v obci.
Rok 1953

Sbor zasahoval u dvou požárů. V Železné u pana Čady hořela stodola a v Chyňavě u pana Stanislava Martínka kolna plná slámy.
Rok 1954

Místní jednota požární ochrany, jak se v té době sbor nazýval vyslala 1 družstvo na celostátní soutěž požárníků do Prahy. Dále byla uzavřena smlouva o kolektivním členství s JZD, které od té doby přispívalo každoročně částkou 500,- Kč do pokladny a umožňovalo mnoho dalších materiálních a jiných výhod.
Rok 1955

Na valné hromadě došlo ke změně ve funkci velitele. Odstoupil pan Josef Holeček a na jeho místo byl zvolen pan Alois Kšír. Byla přistavena požární zbrojnice.
Rok 1956

Bylo sboru přiděleno vozidlo P V3S.
Rok 1957

Bylo ustaveno družstvo žáků, které dosahovalo velmi pěkných výsledků a jehož činnost je v našem sboru patrná ještě dnes. Vedoucím tohoto družstva byl pan Jiří Štětka ( z Betléma ).
Rok 1958

Velitel pan Alois Kšír složil funkci a ve snaze pokračovat v práci bez zakolísání sboru jí převzal pan Karel Hrudka. Byl to důsledek politického rozhodnutí, které bylo 18. června 1958 sboru v Berouně oznámeno: Veškerou povinnost a pravomoc včetně financí přebraly MNV. Tento rok byly v požární zbrojnici provedeny betonové podlahy.
Rok 1959

Hořel v Podkozí velký stoh slámy, který byl majetkem JZD. Bylo bezvětrné počasí, a tak se včasným zákrokem podařilo polovinu stohu zachránit.
Rok 1960

Bylo vytvořeno samostatné požární družstvo při JZD. 8. ledna hořel les v Mladinech a 18. ledna dílna u Jonášů. Po dožínkové taneční zábavě shořel stoh slámy a kolna družstva. Občané chránili napytlované obilí, sbor spolu s berounskými hasiči a s hasiči vojenské posádky požár tlumili.
Rok 1961

Hořela navezená rašelina u Akátu. Došlo opět ke změně velitele. Pan Karel Hrudka odstupuje a velitelem se stává pan Karel Foitl. Z Berouna sbor stíhá oběžník za oběžníkem, více se schůzuje než koná.
Rok 1962

80 výročí svého založení si sbor připomněl konáním okrskové soutěže. Na výroční členské schůzi pak skládá svoji funkci předseda sboru pan Václav Bauer. Žádá členy, aby ho již po 43 letech práce v různých funkcí nevolili a poslali ho symbolicky do hasičského důchodu. Žádosti pana Bauera je vyhověno, je jmenován čestným starostou sboru a na jeho místo je zvolen bývalý velitel pan Karel Hrudka.
Rok 1963

Do okresního výboru byl zvolen pan Alois Kšír a jeho prvním nelehkým úkolem bylo pokusit se probudit k činnosti sbor v Podkozí, který začal stagnovat. To se podařilo jen částečně a na krátkou dobu.
Rok 1964

Sbor vyjel k požáru chaty v Podkozí a lesního požáru u Lhotky. Dále jsme se zapojili do celostátních oslav 100 let trvání prvního hasičského sboru ve Velvarech zapálením vatry ve výroční den. Byla zastropena hasičská zbrojnice. Byla nám dodána dvoukolová stříkačka DS 16 a pan Jiří Štětka absolvoval třítýdenní školení v hasičské škole v Bílých Poličanech
Rok 1965

Do hasičské zbrojnice byla zřízena přípojka elektřiny a zbrojnice byla částečně zateplena.
Rok 1966

V tomto roce se konaly jen schůze výboru a valná hromada, na níž byl při volbách výbor potvrzen beze změn.
Rok 1967

Funkci pokladníka složil pan Jan Krejčí, kterého nahradil pan Jaroslav Špaček. Jedno družstvo se zúčastnilo oslav založení sboru v Unhošti. Do zbrojnice byl zakoupen kompresor.
Rok 1968

Zemřel bývalý dlouholetý jednatel pan Stanislav Bobek. Delegace členů sboru byla přítomna otevření nové hasičské zbrojnice v Malých Přílepech a bylo zakoupeno 5 ks vycházkových stejnokrojů z pokladny sboru. 17. srpna shořel stoh slámy JZD od špatně vyvěšeného kabelu.
Rok 1969

Na jeden rok se stal velitelem pan Zdeněk Bílý, když ze své funkce odstoupil v roce 1968 pan Karel Foitl. Sbor se zúčastnil oslav založení v Malých Kyšicích.
Rok 1970

Velitelem, tentokrát na dva roky se stává pan Jiří Štětka. Okrskové cvičení proběhlo v Železné.
Rok 1971

Sbor se zúčastnil okresní soutěže v Hořovicích a pan Zdeněk Bílý absolvoval aktiv strojníků pořádaný okresním výborem svazu.
Rok 1972

Velitelem se stal opět, tentokrát na čtyři roky pan Bílý. Členové sboru se zúčastnili oslavy 70 – ti let založení hasičského sboru v Malých Přílepech a vzpomínkového memoriálu v Hýskově.
Rok 1973

Sbor vyjel k lesnímu požáru“ U vysoké jedle“ a k požáru stodoly v Malých Přílepech, do které udeřil blesk. Okrskové námětové cvičení se v tomto roce konalo na objekty chyňavského JZD.
Rok 1974

Časté střídání funkcionářů nepřispívalo ke klidné práci ve sboru a skončilo rezignací předsedy pana Karla Hrudky. Půl roku jsme byli bez předsedy, až do doby kdy zasáhl MNV. Funkci předsedy se uvolil vykonávat do řádných voleb pan Alois Kšír. Byl konečně dostaven i sušák na hadice.
Rok 1975

Velitel pan Bílý absolvoval školení velitelů na Konopišti. MNV, který chtěl sboru pomoci z krize zakoupil z mimořádného rozpočtu 9 ks pracovních stejnokrojů, 5 dílů hadic a 1 savici.
Rok 1976

Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor, který se rozhodl věci ve sboru změnit. Předsedou se stal již zmiňovaný Jiří Štětka a velitelem mladý schopný člen pan Zdeněk Procházka.
Rok 1977

Sbor se zúčastňuje společně s útvarem hašení lesního požáru“ U Zelené boudy“. Výborové schůze se začaly stávat pravidelnější a práce ve sboru začínala těšit. Přesto došlo ještě k další změně ve funkci předsedy. Tím se stává pan Adolf Štanc. A aby tomu. nebylo konec, tak pan Štanc v následujícím roce náhle umírá.
Rok 1978

Předsedou sboru se stává pan Vladimír Stádník a je předsedou, až do roku 2000. Sbor se pomalu dostává z krize. V roce 78 jsme vyjeli k požáru jednou a to k požáru dvou stohů založených malým chlapcem z nerozumu v místě zvaném“ U Třech Frantů“.
Rok 1979

Na výborových schůzí bylo konstatováno a výroční členskou schůzí všemi potvrzeno, sbor je konsolidován a má dostatek síly uspořádat náročnou oslavu 100. výročí založení.
Rok 1980

Z vlastního rozpočtu sboru byly zakoupeno 12 ks vycházkových obleků.
Rok 1981

Téměř celý sbor se připravoval na oslavu 100. výročí založení. Byly připravovány překážky a hřiště na soutěž v požárním sportu. Pánové Václav Bauer, Ing Miroslav Krob se svým synem Ing. Josefem Krobem připravovali k vydání publikaci.
Rok 1982 – 100. výročí založení sboru

24. ledna proběhlo fotografování členů výboru panem Škvárou do zmíněné publikace. V květnu byl na zbrojnici obnoven nápis a opravena střecha. V den oslav tj. 19.června 1982 byla v Chyňavě na hřišti TJ Úsvit konána okresní soutěž v požárním sportu, ale přišlo jen velmi málo diváků. Stejně tak málo místních přišlo na oslavy sboru. Protože, ale průvodu obcí se zúčastnila všechna soutěžní družstva a hosté ze sousedních sborů se svou technikou byl průvod impozantní. I počasí nám přálo. Oběd pro účastníky soutěže a hosty byl připraven v jídelně JZD, o občerstvení na soutěži se vzorně starali pánové Standa Weis a Josef Kšír. V Dělnickém domě se konala výstavka starých dokumentů a odpoledne i slavnostní schůze. Na této schůzi byly sboru mimo jiné předány diplomy ÚV a OV Svazu PO. Mnoho naších členů bylo vyznamenáno. Po dobu oslav bylo možno zhlédnout na návsi ukázky výcviku. Tečkou za oslavou pak byla taneční zábava v hostinci “ U Lepičů „. V závěru roku pořádal sbor autobusový zájezd na Moravu. Navštívili jsme Brno, Telč, Vranov, Znojmo a Kyjov.
Rok 1983

Dne 12. ledna, na výroční členské schůzi byly provedeny další změny ve výboru. Z funkce velitele odstoupil pan Zdeněk Procházka, a byl pověřen funkcí strojníka. Na jeho místo nastoupil pan Václav Kšír. Z rodinných důvodů přenechal funkci jednatele pan Oldřich Kšír svému zeťovi Jaroslavu Nejedlému. Výbor s tím souhlasil. 27. dubna vzplanul les u bývalého lomu „Pelechovka“. V následujícím týdnu došlo v ranních hodinách ke vznícení slámy v čp.36 – u Hrudků. Požár byl zlikvidován dříve než se stačil rozšířit. 21. září bylo zpozorován oheň u stohu JZD „Na Skalce“ Rozhodným zásahem pana Jaroslava Šimka nedošlo k větším škodám. Námětová cvičení byla v tomto roce konána dvě – na seník v Železné a dálková doprava vody z Kačáku na Podkozí. 24. listopadu nám byla útvarem předána do užívání patnáct let stará cisterna T 138 CAS 32 a byla nám odebrána cisterna PV3S.
Rok 1984

Náš sbor zasahoval u požáru celkem 4x. Jednou při požáru staré trávy“ Na Kluku“, dvakrát na chatách na Pod kozí a jednou při požáru kombajnu JZD Úsvit. Bylo provedeno jedno námětové cvičení a to na kravín v Malých Přílepech. Sbor uspořádal zájezd na útvar leteckého zabezpečení letiště Praha – Ruzyně a na den otevřených dveří v Paláci kultury.
Rok 1985

V sobotu 25. května, začala na Podkozí hořet chata Č. 0594 majitele Jana Kahle z Prahy. Požár byl za pomoci ostatních chatařů brzy zlikvidován. 9. července opět na Podkozí, ale tentokrát stoh slámy. Příčinou byla hra dětí. 19. září došlo k samovznícení briket ve sklepě zdravotnického střediska v Chyňavě. 12. října vznikl velký lesní požár u Lhotky a 29. listopadu vyhořela chata v osadě „Mirodol“ na Podkozí. 14. září bylo v Chyňavě provedeno námětové cvičení na provozovnu Středočeských dřevařských závodů. Zúčastnily se ho hasičské sbory z Libečova, Lhotky, Malých Přílep, Železné a Chyňavy. Průběh cvičení byl pěkný, ale ukázaly se velké nedostatky u našeho sboru, když nám u T-138 došla nafta a selhalo i radiové spojení.
Rok 1986

27. května se nad Chyňavou strhla velká bouře a voda zaplavila sklepy a studny několika domů. Členové sboru odčerpávali vodu, až do 31. května. 22. července vznikl požár lesa u Hýskova. Hasebních prací se zúčastnila i naše cisterna Tatra s osádkou Josef Husák, Zbyněk Čermák, Jaroslav Žáček a Zdeněk Procházka. 17. srpna vyhořela do základů ubytovna gramofonových závodů v Loděnici, když jeden z ubytovaných usnul s cigaretou. Hasebních prací se mimo jiné zúčastnili Jaroslav Nejedlý, Vladimír Stádník, Antonín Krob, František Zajíc, Karel Buncik, Josef Husák a Václav Kšír. Námětové cvičení v tomto roce se konalo v obci Libečov a přihlížel mu tehdejší velitel směny útvaru z Prahy – Ruzyně por. Jan Aulický. 13. června byl vyslán náš člen Josef Husák do NDR, aby dojednal s požárníky z Halle družební spolupráci. Na základě jeho jednání odjelo potom do Německa 9 našich členů k podepsání dohody. Hasiči z NDR nám návštěvu oplatili 10. října. 16. září zemřel ve věku 84 čestný člen sboru pan Václav Bauer. Na jeho pohřeb přišlo hodně hasičů místních i z okolí. Za hasiče se sním rozloučil pan Sedláček ze Zdic.
Rok 1987

9. května odpoledne, právě kdy v Chyňavě končily staročeské máje a na návsi bylo hodně občanů nám byl nahlášen požár lesa na bělečské cestě. Nahlášen byl dost nešťastně – do hospody U Lomů. Hospoda byla plná mladíků, kteří slavili staročeské máje a tak výjezd jednotky byl mírně řečeno problematický, vše ale bylo rychle vyřešeno rázným zákrokem několika našich zodpovědných členů. V tomto roce bylo v obci opět zaplaveno několik sklepů. Sbor se zúčastnil oslav založení sborů v Hýskově a v Pticích v okrese Praha západ. Do stavu manželského vstoupil člen výboru pan Josef Husák.
Rok 1988

28. února, ráno po našem maškarním plese byl založen – dost možná úmyslně požár v čp. 73 v bývalé dolejší cihelně. Požár byl brzy zlikvidován těmi nejjednoduššími hasebními prostředky. Bylo dobré, že ho včas zpozoroval pan Zdeněk Kosprd st. , neboť jsme měli v zimě cisternu bez vody. Při tomto požáru se příkladně zachovali Josef Berdych, Zdeněk Bauer, Jiří Štětka, Zdeněk Stádník a Vladimír Stádník. Na 28. května pozvala naše organizace známého pražského herce Petra Nárožného. Pan Nárožný nám vyprávěl o tom jak se dostal k divadlu a odpověděl na i několik dotazů z řad diváků. V tomto roce se začal už po několikáté scházet oddíl mladých požárníků. Jeho vedoucími se stali Jaroslav Žáček a Josef Mejstřík. Sbor se zúčastnil 100 let založení hasičského sboru v Hudlicích a někteří členové i oslav 175. výročí bitvy Napoleona u Lipska. Do stavu manželského vstoupili tito naši členové – Zbyněk Čermák, Zdeněk Husák, Ján Potoma a Roman Jonáš.
Rok 1989

V tomto pohnutém roce náš sbor zasahoval celkem 3x. Po prvé to bylo 14. srpna při požáru slámy ve Vráži, kde jsme spolupracovali s jednotkou požární ochrany našeho JZD a útvarem. Po druhé to bylo v noci ze 17. na 18. září, když došlo k samovznícení briket uložených ve sklepě rodinného domku pana Vlastimila Petříka a po třetí 19. listopadu na skládce na Podkozí. Dále jsme pomáhali snést kříž z věže kostela, která byla poškozena při bouřce. 30. května jsme se rozloučili s dlouholetým velitelem podkozkého sboru panem Josefem Novákem. Pan Novák tragicky zahynul na silnici pod Lhotkou. 12. května opět přijeli na naše pozvání hasiči z města Halle v NDR. Během roku představitelé MNV a sboru intenzivně jednali o plánované výstavbě nové hasičské zbrojnice.
Rok 1990

Pokračovaly politické změny v celé společnosti, které pochopitelně zasáhly i náš sbor. Zanikl tehdejší MNV a s ním i jeho Drobné provozovny. Ve střediskové obci Chyňava opět vznikl Obecní úřad a na základě jednání a těchto změn byla našemu hasičskému sboru zakoupena nová cisternová stříkačka Liaz CAS a přenosná stříkačka PS 12. Obě stříkačky byly sboru dodány 21. prosince 1990 Na výroční členské schůzi odstoupili ze svých funkcí členové výboru pan Jaroslav Špaček z funkce pokladníka, Zdeněk Procházka z funkce strojníka a Jaroslav Nejedlý z funkce jednatele. Na jejich místo byli zvoleni výroční schůzí tito pánové: Antonín Krob pokladník, Jíří Štětka strojník a Karel Konvalinka jednatel.
Rok 1991

Začala úprava stropu a vrat hasičské zbrojnice, vzhledem k výšce nového vozu. Stará T – 138 byla předána do sousedního Hýskova a technika, která se nevešla do zbrojnice byla prozatímně uložena ve stodole u paní Věry Proškové.Prvním požárem u kterého jsme zasahovali s novou Liazkou byl požár lesa u Lhotky 2. června 1991. Další požár v tomto roce vznikl 20. října na nepovolené skládce v Podkozí. Zde jsme byly celou noc a dopoledne druhého dne. 2. října 1991 si celá naše obec připomněla 650 let od svého založení. I při této oslavě se náš sbor celkem úspěšně prezentoval.
Rok 1992

Hned začátkem tohoto roku dne 24. ledna zemřel dlouholetý člen výboru našeho sboru a bývalý pokladník pan Jaroslav Špaček. Na valné hromadě sboru došlo ke změně ve funkci jednatele. K této funkci se po dvou letech vrátil pan Jaroslav Nejedlý, když pan Karel Konvalinka se funkce vzdal. Dne 2. května se přes naší obec přehnal prudký déšť, pří kterém bylo zaplaveno několik studní a sklepů. Na jejich vyčerpání sbor nasadil dvě přenosné stříkačky a další techniku. 17. července se vzňal kombajn STS na poli (U Hruštičky) . Včasným zásahem sboru se požár nerozšířil a škoda na kombajnu i poli byla tak mlnimální. 26. července vypukl požár v lese u Poteplí 8. listopadu zemřel náš člen Václav Bauer ml., který se v době kdy bydlel v obci staral o naši techniku. V tomto roce jsme se zúčastnili oslav založení sborů 110 let ve Zdicích, 100 let ve Vráži, 100 let v Nižboru a 90 let v Malých Přílepech.
Rok 1993

V dubnu náš sbor vykonával na útvaru v Berouně zálohu. Dále jsme si v tomto roce jsme si připomněli 65 – ti let založení hasičského sboru ve Lhotce okrskovým námětovým cvičením. Dne 19. září při své práci tragicky zahynul náš člen a kamarád Dobromil Novák.
Rok 1994

7. srpna nás přivolal kolemjedoucí motorista, když blesk udeřil do staré jabloně u chyňavské fořtovny a zapálil ji. 21. srpna hořelo na poli u Ihotecké drůbežárny. Při našem příjezdu už byla na místě jednotka z Berouna a tak bylo vše rychle zvládnuto. 6. prosince odpoledne shořely na Podkozí dvě úmyslně zapálené chaty. Zásah byl opět prováděn společně s berounským útvarem. Byl to zásah v těžko přístupném terénu, v zimě, ale zachránil před ohněm chaty další. Protože tento rok bylo na jaře velké sucho vypomáhali jsme sportovnímu klubu dovážením vody na místní fotbalové hřiště.
Rok 1995

Nový rok pro náš sbor nezačal šťastně. 1. ledna v den svých narozenin zemřel pan František Bárta. V červnu byla opět zaplavena dolejší část obce. Členové sboru čistili vozovku a čerpali vodu ze sklepů a studní. 6. června před naším odjezdem na školení do Berouna jsme odstraňovali padlý strom přes vozovku u Podkozí. 20. června odpoledne vypukl požár v bytové jednotce čp 110 v bytě pana Zmeškala. Požár zničil zařízení kuchyně, ale byl včasným zásahem našeho a berounského sboru rychle zlikvidován. V noci na 26. června se rozvodnila řeka Litavka a protože všechny sbory z obcí a měst kolem vody byly zaměstnány záchrannými pracemi byl náš sbor povolán do Berouna jako záloha profesionálního útvaru. Tento rok jsme se zúčastnili oslav 115 – ti let trvání sborů v Záluží u Hořovic a v Broumech.
Rok 1996

9. dubna – požár lesa u Chrustenic. 11. dubna – požár strniště u Libečova, 17. dubna požár prken u Zelené boudy. 21. dubna – tři výjezdy v jeden den při záloze na útvaru: požár u Broum, požár u trati ve Vráži, a požár křovin na Podkozí. 18. srpna to byl technický zásah při poruše kamionu, 26. září dopravní nehoda automobilu s nákladem limonád u Dědkova Mlýna. V závěru roku 1996 nás postihla další ztráta. 16. prosince zemřel čestný starosta sboru pan Karel Hrudka ve věku 75 let. Účastí na jeho pohřbu jsme mu vyjádřili náš dík.
Rok 1997

11. června toho roku sbor vyjel na úmyslně založený požár do bývalé cihelny v obci Vráž. V měsících červen, červenec a srpen zuřily na Moravě povodně a naše jednotka byla vybrána, aby tvořila zálohu berounského útvaru, který byl nasazen na likvidaci povodní. V srpnu potom hořelo v Chyňavě 2x. Po prvé na půdě domu čp. 205 u Dušků při opravě střechy a po druhé v čp. 250 u Šlajchrtů při rozehřívání včelího vosku. 17. září se vzňal náklad palet na Tatře 148 projíždějící po Kladenské silnici, 13. září odpoledne o chyňavskou pěknou vyhořela kolna pana Vrbského v Železné a 29. listopadu v noci shořelo v garáži domu čp. 249, u Křížů osobní auto. Náš sbor se v tomto roce zúčastnil oslav 95 – let požární ochrany v Železné.
Rok 1998

Kromě asi desítky drobných výjezdů, byla pro nás školou naše účast při likvidaci požáru, který vznikl 14. května. Byl to požár závodu Linde – Frigera v BerouněZávodí. O tomto požáru s ohromnou škodou toho bylo řečeno a napsáno hodně a nám ho hodnotit nepřísluší. V roce 1998 zemřeli tito naši členové. 20.června Václav Kšír nejstarší, 10. července Ing. Václav Hakl a 21. srpna Miroslav Maleček.
Rok 1999

Pět výjezdů k požárům a jedna technická pomoc, když 3. prosince vítr strhnul plechovou střechu na samoobsluze Jednoty v Chyňavě. V dubnu bylo nákladem obecního úřadu zakoupeno plovoucí čerpadlo Kawasaki, kterým byla doplněn výbava vozu Liaz. V roce 1999 zemřel další náš člen pan Antonín Krmenčík ve 49 letech. 19. června jsme se zúčastnili svatby našich členů pana Martina Procházky a Matěje Šapovaliva. Protože se všeobecně předpokládalo, že závěr roku 99 bude neobyčejně veselý strávilo několik našich členů poprvé v novodobé historii sboru Silvestr ve službě v hasičské zbrojnici. Noc byla, ale klidná.
Rok 2000

Na valné hromadě konané 15. ledna došlo k některým zásadním změnám ve výboru sboru. Odstoupil stávající starosta sboru, pan Vladimír Stádník, který tuto funkci zastával jak už bylo řečeno od roku 1978 a byl jmenován čestným starostou. Na jeho místo byl zvolen pan Jaroslav Nejedlý, který dosud vykonával funkci jednatele. Funkcí jednatele byl pověřen pan Václav Kšír ml. Tento rok měl sbor největší počet výjezdů. Většinou to ale bylo na žádost útvaru Hasičského záchranného sboru Beroun, který potřeboval naši pomoc. V naší obci sbor zasahoval v noci na 13. července, při požáru pily pana Stehlíka, v sousedním Hýskově pak 17. září při požáru rodinného domku paní Švestkové. Sbor se zúčastnil oslav 110 výročí založení v Sýkořici a svatby našeho člena Václava Kšíra ml.
Rok 2001

Byl to rok nemoci šílených krav, antraxu a teroristických útoků. Prestiž Policie a hasičů v očích veřejnosti stoupla. Sbor zasahoval mimo jiné když se v neděli odpoledne 21. října od žhavého popel a vznítilo uskladněné dříví u domu pana Jindřicha Nováka Zásah byl rychlý a účinný. Týden na to hořel nakladač UNC místní firmy Pegas. Požár vznikl od vadné elektroinstalace . U hasičské zbrojnice byly zásluhou pana Zdeňka Bauera a nákladem obecního úřadu vyměněny vchodové dveře a zámky. Pan Josef Berdych provedl omítnutí východní strany hasičské zbrojnice. Byl Jmenován přípravný výbor ve složení Jaroslav Nejedlý, Václav Kšír, Josef Husák, Zdeněk Bauer a Zdeněk Procházka, který dostal za úkol připravit dnešní oslavu 120. výročí založení sboru. 20. listopadu jsme se naposledy rozloučili s dalším naším členem panem Antonínem Kabátem. :
Rok 2002

Pokračovaly přípravy na oslavy. Přípravný výbor se pravidelně scházel a výsledkem jeho práce jsou právě dnešní oslavy 120. výročí založení sboru.
Vážení přátelé,

v současné době jsou chyňavští hasiči organizováni ve Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka a mají k dnešnímu dni 75 členů. Z těchto členů je utvořena Obecním úřadem 19 – ti členná jednotka – Sbor dobrovolných hasičů Chyňava. Sbor je zařazen ředitelstvím středočeského krajského HZS v Kladně, územním odborem Beroun mezi jednotky PO III. stupně. Z toho sboru vyplývá povinnost zúčastňovat se odborné přípravy, pravidelných školení, výcviku, zajišťovat provoz techniky a zabezpečovat výjezdy k požárům. Během několika posledních let vznikl mezi našimi hasiči a profesionály velmi dobrý vztah. Dobrou spolupráci máme také s naším Obecním úřadem. Víme, že každoročně zatěžujeme obecní rozpočet nemalou částkou, ale jak Obecní úřad tak i my si uvědomujeme si, že vše děláme pro naše občany.

V okresním sdružení máme zastoupení dvěma členy. Starosta sboru pan Jaroslav Nejedlý je v okresním výboru místostarostou a Václav Kšír členem OR velitelů. Sbor tvoří společně se sbory ze Žloukovic, ze Stradonic, z Hýskova, ze Železné, Lhotky a Malých Přílep jeden okrsek, který je svou některou činností příkladem pro ostatní.